ສະບາຍດີທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາເວບຂ້າພະເຈົ້າເອງ ສະບາຍດີຫຼາຍໆ

໗າມຕອບປັນຫາຄອມວຶທີ ລີສະຕໍ່ Restore ເຄືອງຄອມເວລາເຄື່ອງຄອມມີປັນຫາ
ຄິກປຸ່ມ Start > Program > Accessories > System Tools > System Restore
2. ເມືອປາກົດໂປແກມ System Restore ຂຶ້ນມາໃຫ້ຄິກທີ່ Restore my computer to earlier time ແລ້ວກົດ Next
3. ເລືອກວັນທີທີ່ເປັນໂຕ່ເລກສີດຳເຂັມໃນຕາລາງ Checkpoint ມື້ທີ່ຄອມຍັງບໍ່ມີປັນຫາ ຄິກເລືອກກົດ Next
4. ຈະມີຫນ້າຕ່າງສະແດງລາຍລະເອີດຂອງວັນທີ Checkpoint ທີ່ຕ້ອງການຢ້ອນເວລາກັບໄປ ໃຫເຣົາຄຶກ Next ແລ້ວໂປແກມກໍ່ຈະເລີ່ມທຳການຢ້ອນເວລາໄປໃນມື້ທີ່ເຮົາເລືອກກໍ່ຄືວັນທີ່ຄອມເຮົາບໍ່ມີປັນຫາ ໗້າມີຄຳສັ່ງອື່ນຂື້ນມາໃຫ້ຄິກຕົກລົງໄປເລື້ອຍ


0 Responses So Far: