ສະບາຍດີທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາເວບຂ້າພະເຈົ້າເອງ ສະບາຍດີຫຼາຍໆ

ການສ້າງມິດຕະພາບ


ການສ້າງມິດຕະພາບ
1.ຕ້ອງເປັນຄົນມັກທັກທາຍ
2.ຍິ້ມເກັ່ງ
3.ຈຳຊື່ຄົນໃຫ້ແມ້ນ
4.ສະແດງທ່າທາງເປັນມິດ
5.ພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເມື່ອຄົນອື່ນເດືອດຮ້ອນ
6.ເວົ້າແລະເຮັດດ້ວຍດ້ວມຄວາມຈິງໃຈ
7.ມີຄວາມສົນໃຈແທ້ຈິງ
8.ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ຍອມຮັບຄຳຕິຊົມ ຄຳວິຈານ
9.ມີຄວາມກະຕື້ລືລົ້ນໃນການໃຫ້ບໍລິການຄົນອື່ນ
10.ເປັນຄົນມີອາລົມດີ ຕະຫຼົກເຮຮາ ອົດທົນ ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ
ຫຼັກການຄວາມສຳເລັດ
1.ຮູ້ຈັກສະສົມປະສົບການ
2.ຄວນມີຄວາມສາມາດ
3.ຫາມຸມມອງທຸລະກິດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ
4.ຄວນຄຳນຶງເຖິງຈັງຫວະ ແລະໄລຍະເວລາທີ່ພໍເໝາະພໍດີ
5.ກວດດູສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຜູ້ຄົນຊ່ວຍສະໝັບສະໜຸນທຸລະກິດ
6.ຄວນມີຫຼັກໃນການປົກຄອງທີ່ດີ
7.ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດຕ້ອງມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈິງ
8.ຕ້ອງມີຄວາມດຸຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ
9.ມີຄວາມຮັກໃນການເຮັດວຽກ
10.ຕ້ອງມີຄວາມສຸກກັບວຽກງານ ແລ້ວຈະມີຄວາມສຸກ ແລະຄວາມສຳເລັດ


0 Responses So Far: