ສະບາຍດີທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາເວບຂ້າພະເຈົ້າເອງ ສະບາຍດີຫຼາຍໆ

Adobe Photoshop ບໍ່ຕ້ອງຕຶດຕັ້ງ


Adobe Photoshop:
Posted by ຄົນອາລົມດີ 3:34 PM, under | 2 comments

ໂປຣແກຮມໂຟໂຕ້ຊັອບໂຕນີ້ບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງພຽງແຕ່ແຕກຟາຍອອກມາກໍ່ໃຊ້ໄດ້ສະບາຍ ຈົ່ງມີຄວາມສຸກ ກັບໂປຮແກຮມນີ້ ທີ່ເອົາມາແບ່ງປັນ ແລະໃຊ້ໄດ້ຕະລອດການ ວິທີໃຊ້ເປັນຟາຍເວີດຢູ່ຂ້າງໃນ


0 Responses So Far: